تبلیغات
کسب درآمد - نمونه سوالات جزاء عمومی2:استاد گهرنیا : تابستان89-90

کسب درآمد

معاونت چه زمانی قابل مجازات است؟  

شرایط تحقق معاونت را بنوسید.

عنصر روانی(معنوی) معاونت را توضیح دهید.

جنون را تعریف کرده و اثار ان را در مراحل مختلف محاکمان بنویسید.

انواع اشتباه را تعریف کنید و تاثیر هر یک را در حقوق بنوسید.

عوامل موجه ی جرم و رافع مسئولیت کیفری رانام برده و از هر کدام یکی را به اختصار توضیح دهید.همه پیوندها