تبلیغات
کسب درآمد - امتحان اصول فقه2نیمسال دوم1389

کسب درآمد

اصل را تعریف کنید؟

اصل مثبت را همراه مثال توضیح دهید؟

حکم واقعی و حکم ثانوی را با مثال توضیح دهید؟

تزاحم دو حکم یعنی چه و باید چه کاری انجام داد؟

عناصر استصحاب را بنویسید؟همه پیوندها