تبلیغات
کسب درآمد - امتحان حقوق اداری 2 سال مهر 1389 استاد یعقوبی

کسب درآمد

از هفت سوال زیر به شش مورد پاسخ دهید:

1.انواع مستخدمین دولت را نامبرده توضیح دهید؟

2.مصادیق تقصیر اداری را ذکر کرده و به اختصار توضیح دهید؟

3.تعدد علل وقوع زیان را نام برده ومختصرا توضیح دهید؟

4.مفهوم صلاحیت را تعریف کنید وسپس صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را توضیح دهید؟

5.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چه مواردی صلاحیت و هر یک از موارد را اختصارا توضیح دهید؟

6.مفوم ضرر را تعریف کرده و توضیح دهید که زیان وارده در چه شرایطی قابل جران است؟{شرایط را فقط نام ببرید}.

7.مفاهیم زیر را تعریف نمایید:

1.استخدام دولت 2.پست سازمانی 3.شغل 4. حالت از کار افتادگی 5. مفوم طبقه بندی مشاغلهمه پیوندها