تبلیغات
کسب درآمد - امتحان متون فقه 1 استاد منیری نیمسال دوم90

کسب درآمد

1.تجارت را بر اساس موضوع به چند دسته تقسیم میکنند؟

2.از خیارت مشترکه اگر یکی از طرفین معامله را امضا و دیگری ان را فسخ کند قول کدام یک مقدم است چرا؟

3.مسقطات خیار حیوام را بنوسید؟

4.بیع معاطاتی را توضیح دهید؟

5.مسقطات خیار مجلس را بنوسیسد؟

6.شروط لزوم عقد بیع چیست؟همه پیوندها