تبلیغات
کسب درآمد - امتحان حقوق بین الملل خصوصی 1 نیم سال اول 1390 استاد حسن کریمی

کسب درآمد

1.حقوق بین الملل خصوصی را تعریف کنید و عامل جدا کننده ی حقوق بین الملل از حقوق داخلی را نام ببرید؟

2. دو ایراد وارد بر حقوق بین الملل خصوصی را نوشته و توضیح دهید؟

3.تابعیت را تعریف کنید و اصول حاکم بر تابعیت را بنوسید؟

4.روش های اعطای تابعیت را نام برده و تابعیت مضاعف را توضیح دهید؟

5.با توجه به ماده 976 به سولات زیر پاسخ کامل دهید:

1.انواع روش های اعطای تابعیت را بند به بند بنوسید.

2.چرا در بند 2 صرفا تابعیت پدر مورد اشاره قرار گرفته؟

3.ایراد وارد بر بند 4 ماده فوق را بنوسید ایا لازم است در اجرای بند 5 ماده ی فوق شخص تا 18 سالگی مقیم ایران باشد چرا؟همه پیوندها