تبلیغات
کسب درآمد - امتحان حقوق کار استاد دست رنجی نیم سال دوم90

کسب درآمد

1.مشخصات حقوق کار را نام برده ودو مورد از ان ها را توضیح دهید؟

2.نظریات ماهیت حقوق کار را نام برده و هر یک را توضیح دهید؟

3.اموری که موجب تعلیق قرارداد کار میشوند را بنوسید؟

4.شرایط حمایت قانون کار از نوجوانان را به صورت کامل توضیح دهید؟همه پیوندها