تبلیغات
کسب درآمد - امتحان ا.د.م1.استاد لطفی نیمسال دوم سال90

کسب درآمد

1.ایا قانون ایین دادرسی مدنی عطف به ماسبق میشود یا خیر؟توضیح دهید.

2.اختلاف در صلاحیت را توضیح دهید؟

3.چرا دعوی باید در محل خوانده باشد؟استثناعات ان را بنوسید؟

4.صلاحیت ذاتی چیست؟هر کدام را توضیح دهید؟

5.یک مسئله(5نمره)همه پیوندها