تبلیغات
کسب درآمد - امتحان ترم تابستان 91 مدنی 7

کسب درآمد

1.عقد رهن چیست و ارکان ان را بنویسید؟

2.شرایط عقد مزارعه را بنویسید؟

3.امانت بر چند قسم است توضیح دهید؟

4.وظایف مودع را بنویسید؟

5.تعهدات و وظایف مزارع را بنویسید؟همه پیوندها