تبلیغات
کسب درآمد - حقوق اساسی1 استاد یوسفی.مهر90-91

کسب درآمد

قانون اساسی چیست  و ان را به چند دیدگاه میتوان تقسیم کرد؟

انواع دولت کشور را نام برده  و اتحاد شخصی به چه معناست؟

انواع دمکراسی را نامبرده هر یک را توضیح دهید؟

قوه ی مجریه ی پارلمانی وریاستی را به طور کامل توضیح دهید؟همه پیوندها