تبلیغات
کسب درآمد - سوالات حقوق اداری 2 استاد یعقوبی

کسب درآمد

وظایف سازمان نظارت بر مستخدمین چسیت؟

انواع مستخدمین دولت ثعریف اسثخدام دولت چیست؟

را نام برده توضیح دهید؟

شغل چیست؟

پست سازمانی را توضیح دهید؟

مفهوم طبقه بندی مشاغل را توضیح دهید؟

حالات استخدامی مستخدمین رسمی چیست؟

انواع حقوق وظیفه را نام برده و به اختصار توضیح دهید؟

تکالیف و مسولیت های مستخدمین دولت چیست؟

مسولیت مدنی وقلمرو ان را توضیح داده و ارکان مسولیت را نام برده وهر یک را توضیح دهید؟

اقسام ضرر و شرایط ضرری که قابل مطالبه است را بنوسید؟

تعدد علل وقوع زیان را نام نام برده توضیح دهید؟

صلاحیت چیست و انواع ان را نام ببرید؟

ترتیب رسیدگی در دیوان را نام برده توضیح دهید؟

موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان را نام برده توضیح دهید؟همه پیوندها